086-386-2677
หน้าแรก ผลงานของเรา  
หน้าแรก > Team Building & Walk Rally > CSR

CSR กิจกรรมเพื่อสังคม


CSR กิจกรรมเพื่อสังคม
เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืน ตระหนักดีว่าความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม จึงได้ดำเนินกิจกรรมทางสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยได้รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม ในรูปแบบกิจกรรมสัมมนาและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ เช่น ในเชิงธรรมชาติมีกิจกรรมการปลูกป่า, การปล่อย พันธุ์ปลาและเต่า, การสร้างฝายชลอน้ำเพื่ออนุรักษ์ให้ระบบนิเวศ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และในเชิงสังคม บริจาคทุนการศึกษาและสิ่งของอุปโภคบริโภค แก่เด็กนักเรียนในถิ่นธุระกันดาร รวมทั้งจัดกิจกรรมบริจาคของแก่ผู้สุงอายุเป็นต้น CSR


ความหมายของ CSR
Corporate Social Responsibility (CSR) หมายถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมขององค์กร ซึ่งคือการดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี  โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งเเวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน


ระดับของ CSR

 1. Mandatory Level : ข้อกำหนดตามกฎหมาย หมายถึง การที่ธุรกิจ มีหน้าที่ต้องปฎิบัติให้ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค, กฎหมายเเรงงาน, การจ่ายภาษี เป็นต้น
 2. Elementary Level : ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หมายถึง การที่ธุรกิจคำนึงถึงความสามารถใน การอยู่รอดและให้ผลตอบเเทนแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งกำไรที่ได้นั้น ต้องมิใช่กำไรซึ่งเกิดจากการเบียดเบียนสังคม
 3. Preemptive Level : จรรยาบรรณทางธุรกิจ หมายถึง การที่ธุรกิจสามารถสร้างผลกำไร แก่ ผู้ถือหุ้นได้ในอัตราที่เหมาะสม และผู้ประกอบธุรกิจ ได้ใส่ใจเพื่อให้ประโยชน์ตอบแทนเเก่สังคม มากขึ้น โดยเฉพาะสังคมใกล้ที่อยู่รอบข้าง ที่มีความคาดหวังว่าจะได้รับการดูเเล หรือเอาใจใส่ จากผู้ประกอบธุรกิจ
 4. Voluntary Level : ความสมัครใจ หมายถึง การดำเนินธุรกิจควบคู่กับการปฏิบัติตามเเนวทาง ของ CSR ด้วยความสมัครใจ ไม่ได้ถูกเรียกร้องจากสังคม ซึ่งการประกอบธุรกิจ อยู่บนพื้นฐานของการมุ่งประโยชน์ของสังคมเป็นสำคัญ
ทั้งนี้ ธุรกิจต้องดำเนินการตามเกณฑ์ในระดับ 1 เป็นอย่างน้อย ส่วนการดำเนินการในระดับต่อไป ให้ขึ้นกับความพร้อมของแต่ละองค์กร โดยหลักสำคัญของการปฏิบัติตามเเนวทาง CSR ควรอยู่บนหลัก พอประมาณที่ธุรกิจต้องไม่เบียดเบียนตนเอง และขณะเดียวกันก็ต้องไม่เบียดเบียนสังคม


ประเภทของ CSR
 • In process หมายถึง กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสิ่งแวดล้อม ขององค์กร เช่น การดูแลสวัสดิการพนักงาน, การผลิตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม, ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
 • After process หมายถึง กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมที่ไม่เกี่ยว กับการดำเนินงานขององค์กรโดยตรง เช่น การปลูกป่า, การบริจาคทุนการศึกษา, การรณรงค์สร้างจิตสำนึก, การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
 • As Process หมายถึง องค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยไม่มุ่งหวังผลกำไร เช่น มูลนิธิ หรือ สมาคมการกุศลต่างๆ


หลักแนวคิดของ CSR
 1. การกำกับดูเเลกิจการที่ดี
 2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
 3. การเคารพสิทธิและการปฎิบัติต่อเเรงงานอย่างเป็นธรรม
 4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
 5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
 6. การดูเเลรักษาสิ่งเเวดล้อม
 7. การเผยเเพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
 8. การจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งเเวดล้อม

ติดต่อ สอบถามเรื่อง จัดอรมรม สัมมนา Team Building Walk Rally

ป่าดงดอย ดอท คอม
เลขที่ ๖ ซอยรามอินทรา๑๒๗ ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๑๐
โทรศัพท์ 086-386-2677 / 0863862677

เว็บไซต์ : http://www.pahdongdoy.com
e-mail : tour@pahdongdoy.com

Line ป่าดงดอย
Line ID : pahdongdoy