086-386-2677
หน้าแรก ผลงานของเรา  
หน้าแรก > Team Building & Walk Rally > Team Synergy

Team Synergy
(การทำงานร่วมกัน)


Team Synergy (การทำงานร่วมกัน)
ปลุกพลังสามัคคี สร้างและกระตุ้นให้พนักงานดึงศักยภาพ และรวมพลังกันสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยการฝึกอบรมหลักสูตร Team Synergy ที่แตกต่างจากการฝึกอบรมทั่วไป เนื่องจาก เป็นการผสานกิจกรรม ทั้งภายในสถานที่และภายนอกสถานที่ ร่วมกับการ นำศาสตร์แห่งการเข้าใจบุคลิกภาพของคน ด้วยการวิเคราะห์ประเภทและบุคลิกกาภาพของคน ที่ฝึกให้เริ่มตั้งแต่วิเคราะห์ตนเอง และสามารถปรับใช้เพื่อการวิเคราะห์ เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน เพื่อการเข้าใจตนเองและบุคคลอื่นอย่างแท้จริง โดยวิทยากรและทีมงานที่มากประสบการณ์


หลักการและเหตุผล
หลายบริษัทได้นำเครื่องมือการบริหารมาใช้อย่างเข้มข้น เพื่อหวังจะได้เปรียบในการแข่งขัน การทีมงานที่เก่งเพื่อสร้างคุณค่า (Value Added) สามารถนำพาบริษัทสู่เป้าหมายได้อย่างยั่งยืน หลายครั้งก็ล้มเหลว สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะพนักงานเห็นความสำคัญของค่านิยมองค์กรน้อยไป   หรือไม่ถึงจิตวิญญาณองค์กร “โดยเฉพาะการทำงานเป็นทีม ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ความเสียสละ ช่วยเหลือกันและกัน”  ทำให้ไปถึงเป้าหมายยากลำบาก


หลักสูตรนี้หลายคนรู้จักในชื่อ “Walk Rally” นี้จึงออกแบบจัดอบรมให้เข้าถึงความจำเป็นในการเรียนรู้ เหมาะกับจริตผู้เรียน เน้นการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่ไม่ใช่แค่กิจกรรม Walk rally เพราะมุ่งแบ่งปันมุมมองประสบการณ์ ประกอบกับความเชื่อมโยงกับค่านิยมหรือจิตวิญญาณขององค์กร

หลักสูตรการเรียนรู้การทำงานเป็นทีม ที่ไม่เฉพาะความสนุกสนาน แต่จะสอดแทรกเนื้อหาที่องค์กรต้องการ การทำความเข้าใจความต้องการ (Training need) ที่แท้จริงขององค์กร และกลไกการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะกับ ผู้เรียน ด้วยการปลูกฝังปรัชญาองค์กร และฐานคติการทำงานเป็นทีม เน้นการ Walk Rally เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทำงาน ให้รู้ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง รู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร และเป็นพื้นฐานสู่การบรรลุซึ่งเป้าหมายองค์กรย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้เรื่องทีมงานที่ไม่เหมือนที่ท่านเคยรู้จักอีกต่อไปวัตถุประสงค์การเรียนรู้
เกิดการพัฒนาฐานคติในการทำงานเป็นทีม “Walk Rally” เน้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ (Learn) ด้วยพื้นฐานของกิจกรรม (Play)   การฝึกอบรมที่สอดแทรกการสร้างสรรค์องค์กร เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจปรัชญาหรือค่านิยมองค์กร โดยเฉพาะการทำงานเป็นทีม (Team Spirit) การทำงานร่วมกันภายใต้กระบวนการพัฒนาค่านิยม ร่วมในการทำงานเป็นทีม ทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และองค์กร รวมทั้งการตระหนัก ถึงความสำคัญและบทบาทและหน้าที่ภายในทีมพร้อมทั้งฝึกคิด ปฏิบัติ และมีพฤติกรรมการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างถูกต้องเหมาะสม


รูปแบบการเรียนรู้ มีดังนี้
  1. ละลายพฤติกรรม (Ice-breaking Activity; Walk rally)  เพื่อลดช่องว่างบุคคล ความกล้าและความพร้อมในการแบ่งปันเรียนรู้ และการสร้างความเข้าใจภายในทีม เน้นกระบวนการสร้าง พัฒนาความเป็นทีม ความเสียสละในทีมงาน ด้วยเทคนิคการฝึกอบรมที่หลากหลาย
  2. เรียนรู้ปรัชญาองค์กร (In-doors Activity) กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจหลักปรัชญา หรือค่านิยมขององค์กร พร้อมทั้งบูรณาการเข้ากับความสามารถหลักองค์กร (Oganization Competency) ตามโจทย์ที่องค์กรต้องการผ่านกิจกรรมและการถอดความรู้ด้านต่างๆ  เช่น  การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาความคิดเชิงคุณภาพ เรียนรู้ความต้องการของผู้ส่งมอบผลงาน การสร้างความไว้วางใจต่อกัน เป็นต้น
  3. กิจกรรมภายนอกห้อง เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ (Out-doors Activity; walk rally) การเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ การแสดงออกซึ่งความร่วมมือ ร่วมใจในการทำงานเป็นทีม เป็นการจัดรูปแบบการเรียนรู้ภายนอกห้องสัมมนา ที่ผสานกับบรรยากาศของสถานที่อบรม กระบวนการเรียนรู้กลุ่ม การสร้างจิตวิญญาณของทีม กระตุ้นและสร้างความพร้อมในงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการแบ่งกลุ่มเพื่อเรียนรู้ ในลักษณะกิจกรรมฐาน หรือกิจกรรมกลุ่ม เน้นตามกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งนี้วิทยากรผู้สร้างการเรียนรู้ จะกำหนดรูปแบบกิจกรรม กระบวนการ และขั้นตอนการเข้าสู่กิจกรรม  การสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับแรงกระตุ้นในการทำงานเป็นทีมระหว่างที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อความพร้อมและความสนุกสนานระหว่างทำกิจกรรม
  4. สรุปและเชื่อมโยงการการเรียนรู้ เป็นขั้นตอนการสื่อสารสร้างความชัดเจน ของกระบวนการเรียนรู้เชื่อมโยงกับปรัชญาองค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้
  1. มีความรู้ เข้าใจในแนวคิด ลักษณะ รูปแบบของการทำงานร่วมกันภายใต้กระบวนการพัฒนาค่านิยม ร่วมในการทำงานเป็นทีม และค่านิยมร่วมในการทำงานเป็นทีมได้
  2. เข้าใจบทบาทความสำคัญของปรัชญาองค์กร และความสามารถหลักขององค์กร ด้วยทีม (Team Spirit)
  3. เข้าใจในเรื่องที่ได้รับการถ่ายทอด พร้อมที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในงาน ตระหนักถึงความสำคัญ บทบาทและหน้าที่ภายในทีมและประโยชน์ที่ได้จากการแสดงบทบาทนั้นๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม พร้อมทั้งฝึกคิด ปฏิบัติ และมีพฤติกรรมการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างถูกต้องเหมาะสม


ติดต่อ สอบถามเรื่อง จัดอรมรม สัมมนา Team Building Walk Rally

ป่าดงดอย ดอท คอม
เลขที่ ๖ ซอยรามอินทรา๑๒๗ ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๑๐
โทรศัพท์ 086-386-2677 / 0863862677

เว็บไซต์ : http://www.pahdongdoy.com
e-mail : tour@pahdongdoy.com

Line ป่าดงดอย
Line ID : pahdongdoy