หน้าแรก บันทึกการเดินทาง
 
Line id
   

ทัศนศึกษา ปลูกป่าชายเลน สมุทรสงคราม Heathfield International School

Heathfield
Heathfield International School

Heathfield
Heathfield International School


ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน คลองโคน สมัยก่อนพื้นที่ป่าชายเลนบ้านคลองโคน ถูกบุกรุกทำลายจนหมดสภาพพื้นที่ป่าชายเลน เพื่อนำพื้นที่มาทำนากุ้ง และทำประโยชน์อื่นๆ จนกระทั่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเล ใกล้ชายฝั่งได้สูญเสียไป อาหารประเภทสัตว์น้ำทางทะเลก็สูญหายไป อาชีพทางการประมง ก็ไม่สามารถเลี้ยงชีวิตให้อยู่รอดได้ จึงทำให้ประชากรในพื้นที่ที่อยู่ในวัยทำงานต้องแยกย้ายไปประกอบอาชีพที่อื่น ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ชาวบ้านในพื้นที่โดยการนำของผู้ใหญ่ชงค์ จึงได้มีความคิดปลูกป่าชายเลนเพื่อฟื้นฟูสภาพความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าชายเลนให้กลับ มาเพื่อให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมือนแต่กาลก่อน แรกๆ ทดลองปลูกป่าชายเลนในช่วง ๓ ปี แรกก็ไม่ประสบความสำเร็จเจอกับปัญหาสารพัด ทั้งการคัดเลือก พันธุ์ไม้ที่จะปลูก การอยู่รอดหลังปลูกและความไม่ร่วมมือของบางคน ต่อมาก็มีหน่วยงานรัฐเริ่มเห็นความสำคัญ โดยเฉพาะเป็นพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพฯ ที่ทรงเห็นความสำคัญของการปลูกป่าชายเลนที่นี่ จึงได้เสด็จมาทรงปลูกป่าชายเลนที่นี่ด้วยพระองค์เอง ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐, ๒๕๔๑, ๒๕๔๒, ๒๕๔๕ และ ๒๕๔๗ จน ปัจจุบันพื้นที่ป่าชายเลนของบ้านคลองโคนกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง เกิดมีสัตว์น้ำชายฝั่งมากมาย ทำให้เกิดมีอาชีพทางการประมงของคนในพื้นที่ ที่สามารถเลี้ยงชีวิตได้อย่างพอเพียง แรงงานที่ต้องย้ายไปทำงานที่อื่นก็กลับมาทำมาหากินที่บ้านเกิด ครอบครัวกลับมาอยู่พร้อมหน้ากัน ชาวบ้านในพื้นที่มีอาชีพหลากหลายที่จะเลี้ยงตัวเอง บางส่วนก็รวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพตามความถนัด เช่นกลุ่มชาวเรือ กลุ่มทำอาหาร กลุ่มกระเตง (บ้านพักกลาง ทะเลที่เฝ้าฟาร์มหอย) เป็นต้น เมื่อมีการทำกิจกรรมเป็นกิจลักษณะขึ้นมา ก็เกิดมีการจัดเที่ยวเชิงอนุรักษ์ขึ้นมาที่นี่ เมื่อมีการมาเที่ยวส่วนใหญ่มักต้องการเที่ยวและค้างคืน บนกระเตงกลางทะเล ทางผู้ใหญ่ชงค์จึงได้ดำเนินการให้มีโฮมสเตย์กลางทะเลขึ้นมาในชื่อว่า ผู้ใหญ่ชงค์โฮมสเตย์ เพื่อตอบสนองกลุ่มนักท่องเที่ยวทุกรูปแบบที่ต้องการมาสัมผัส กับกิจกรรมดีๆ ซึ่งมีมากมายของที่นี่ และที่สำคัญเราเน้นความเป็นธรรมชาติ เที่ยวแบบ มีประโยชน์ได้ทั้งความสนุกสาระความรู้ และความรู้สึกดีๆ ที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติให้ยั่งยืนชั่วลูกชั่วหลานตลอดไป

คลองโคน
ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน คลองโคน สมุทรสงคราม

คลองโคน
ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน คลองโคน สมุทรสงคราม Heathfield International School

คลองโคน
ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน คลองโคน สมุทรสงคราม Heathfield International School

คลองโคน
ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน คลองโคน สมุทรสงคราม Heathfield International School

คลองโคน
ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน คลองโคน สมุทรสงคราม Heathfield International School

คลองโคน
ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน คลองโคน สมุทรสงคราม Heathfield International School

คลองโคน
ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน คลองโคน สมุทรสงคราม Heathfield International School

คลองโคน
ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน คลองโคน สมุทรสงคราม Heathfield International School

คลองโคน
ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน คลองโคน สมุทรสงคราม Heathfield International School

คลองโคน
ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน คลองโคน สมุทรสงคราม Heathfield International School

คลองโคน
ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน คลองโคน สมุทรสงคราม Heathfield International School

คลองโคน
ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน คลองโคน สมุทรสงคราม Heathfield International School

คลองโคน
ปลูกป่าชายเลน ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน คลองโคน สมุทรสงคราม Heathfield International School

คลองโคน
ปลูกป่าชายเลน ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน คลองโคน สมุทรสงคราม Heathfield International School

คลองโคน
ปลูกป่าชายเลน ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน คลองโคน สมุทรสงคราม Heathfield International School

คลองโคน
ปลูกป่าชายเลน ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน คลองโคน สมุทรสงคราม Heathfield International School

คลองโคน
ปลูกป่าชายเลน ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน คลองโคน สมุทรสงคราม Heathfield International School


อาคารที่พักสวัสดิการ ฟ้าชมคลื่น กองบิน ๕ อ่าวมะนาว สถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติก ตั้งแต่ก้าวแรกที่คุณได้สัมผัสกับการให้บริการ การต้อนรับที่อบอุ่น และเพลิดเพลินกับกลิ่นไอทะเลความเป็นธรรมชาติ ที่มองได้ทอดยาวสุดสายตา พร้อมกับการตกแต่งห้องสไตส์คราสสิค "ฟ้าชมคลื่น" แห่งอ่าวมะนาว กำลังรอคอยการมาเยือนของทุกท่าน

ฟ้าชมคลื่น
อาคารที่พักสวัสดิการ ฟ้าชมคลื่น กองบิน ๕ อ่าวมะนาว ประจวบคีรีขันธ์

ฟ้าชมคลื่น
อาคารที่พักสวัสดิการ ฟ้าชมคลื่น กองบิน ๕ อ่าวมะนาว ประจวบคีรีขันธ์

กระโดดหอ กองบิน5
กิจกรรม กระโดดหอ กองบิน ๕ อ่าวมะนาว ประจวบคีรีขันธ์

กระโดดหอ กองบิน5
กิจกรรม กระโดดหอ กองบิน ๕ อ่าวมะนาว ประจวบคีรีขันธ์

กระโดดหอ กองบิน5
กิจกรรม กระโดดหอ กองบิน ๕ อ่าวมะนาว ประจวบคีรีขันธ์

กระโดดหอ กองบิน5
กิจกรรม กระโดดหอ กองบิน ๕ อ่าวมะนาว ประจวบคีรีขันธ์

กระโดดหอ กองบิน5
กิจกรรม กระโดดหอ กองบิน ๕ อ่าวมะนาว ประจวบคีรีขันธ์

กระโดดหอ กองบิน5
กิจกรรม กระโดดหอ กองบิน ๕ อ่าวมะนาว ประจวบคีรีขันธ์

กระโดดหอ กองบิน5
กิจกรรม กระโดดหอ กองบิน ๕ อ่าวมะนาว ประจวบคีรีขันธ์

กระโดดหอ กองบิน5
กิจกรรม กระโดดหอ กองบิน ๕ อ่าวมะนาว ประจวบคีรีขันธ์

อ่าวมะนาว
กองบิน ๕ อ่าวมะนาว ประจวบคีรีขันธ์ Heathfield International School

อ่าวมะนาว
กองบิน ๕ อ่าวมะนาว ประจวบคีรีขันธ์ Heathfield International School

ฟ้าชมคลื่น
อาคารที่พักสวัสดิการ ฟ้าชมคลื่น กองบิน ๕ อ่าวมะนาว ประจวบคีรีขันธ์


อาคารประวัติสงคราม กองบิน ๕๓ อาจจะต่างไปจากเขตทหารที่อื่น คือที่นี่ไม่ใช่สนามฝึกซ้อมรบ แต่ที่นี่คือสมรภูมิที่เคยผ่านการรบจริงๆ มาแล้ว และพร้อมจะย้อนประวัติศาสตร์การรบที่สำคัญให้คนไทยรุ่นหลัง ได้ร่วมสัมผัสและรับรู้ถึงวีรกรรมของผู้กล้า ที่ยอมสละชีวิตเพื่อต่อต้านทหารญี่ปุ่น ที่ได้ยกพลขึ้นบกเพื่อใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านไปยังประเทศพม่า เมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่ ๒ กองบิน ๕๓ หรือชื่อในอดีตคือกองบินน้อยที่ ๕ ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทหารญี่ปุ่นได้มาแอบซุ่มยกพลขึ้นบกและเข้ายึดพื้นที่ ทำให้เกิดการปะทะกันอย่างรุนแรง โดยที่กำลังพลของกองบินน้อยที่ ๕ มีประมาณ ๑๒๐ คน ส่วนกำลังพลทหารญี่ปุ่นมีประมาณ ๓,๐๐๐ คน ภายหลังการสู้รบ ฝ่ายทหารญี่ปุ่นซึ่งมีกำลังมากกว่า เสียชีวิต ๔๑๗ คน ในขณะที่ฝ่ายไทยเสียชีวิต ๔๒ คน ซึ่งประกอบด้วยทหารอากาศ ๓๘ คน ตำรวจ ๑ คน ยุวชนทหาร ๑ คน และครอบครัวทหาร ๒ คน สถานที่สำคัญของกองบิน ๕๓ บริเวณอนุสรณ์สถานอุทยานประวัติศาสตร์ กองบิน ๕๓ ซึ่งตั้งอยู่ริมอ่าวประจวบฯ แท่นหินแกะสลักจำลองเหตุการณ์ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบก ส่วนด้านหลังที่เห็นคือ "เขาล้อมหมวก" บ้านเก่าสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ซึ่งถูกดัดแปลงเป็น "อาคารประวัติศาสตร์สมัยญี่ปุ่นยกพลขึ้นบก" อ่าวมะนาว แหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศที่อยู่ภายในกองบิน ๕๓ ปัจจุบันภายในกองบิน ๕๓ เป็นสถานที่ให้ข้อมูลด้านความรู้ในเรื่องของสงครามโลกครั้งที่ ๒ อีกทั้งยังมีการแสดงด้วยระบบแสงสีตอนสงครามโลกครั้งที่ ๒ และภายในกองบิน ๕๓ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีก เช่น อ่าวมะนาว อุทยานประวัติศาสตร์ เขาล้อมหมวก ค่างแว่นถิ่นใต้ ภายในกองบินยังมีร้านอาหาร และที่พัก ไว้บริการนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา ณ แห่งนี้

อาคารประวัติสงคราม
อาคารประวัติสงคราม กองบิน ๕ อ่าวมะนาว ประจวบคีรีขันธ์

อาคารประวัติสงคราม
อาคารประวัติสงคราม กองบิน ๕ อ่าวมะนาว ประจวบคีรีขันธ์

อาคารประวัติสงคราม
อาคารประวัติสงคราม กองบิน ๕ อ่าวมะนาว ประจวบคีรีขันธ์


ค่างแว่นถิ่นใต้ "ค่างแว่น" กลายเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว ณ กองบิน ๕ บริเวณเขาล้อมหมวก ซึ่งบริเวณนี้จะมีศาลเจ้าพ่อเขาล้อมหมวก อันเป็นที่เคารพบูชาของประชาชนทั่วไป และบริเวณศาลเจ้าพ่อฯ นี้เอง จะมีฝูงค่างแว่นจำนวนนับร้อยเข้ามาอาศัย ไม่ดุและมักเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน เมื่อเห็นนักท่องเที่ยวก็จะลงมานั่งใกล้ๆ คอยรับอาหารจากมือผู้ให้ โดยปกติค่างแว่นจะลงมาในเวลาเช้า และกลับเข้าไปในป่าบนเขาล้อมหมวก เมื่อแสงแดดเริ่มร้อน หรือบางครั้งอาจจะลงมาในตอนเย็นก่อนเวลาค่ำ ค่างแว่นชอบกินผลไม้ แต่อาหารที่นักท่องเที่ยวมักให้ประจำคือ "ถั่วลิสงต้ม หรืออบแห้งทั้งเปลือก"

ค่างแว่น
กองบิน ๕ อ่าวมะนาว ประจวบคีรีขันธ์

ค่างแว่น
กองบิน ๕ อ่าวมะนาว ประจวบคีรีขันธ์

ชิดชนก
ขนมหม้อแกง ชิดชนก ร้านขายของฝาก เพชรบุรี

ชิดชนก
ขนมหม้อแกง ชิดชนก ร้านขายของฝาก เพชรบุรี


ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย ไทยทรงดำหรือไทดำ มีการเรียกชื่อชาติพันธุ์นี้หลายชื่อ เช่น ไทดำ ไทซ่ง ไทยโซ่ง ลาวซ่ง ลาวโซ่ง ผู้ไตซงดำ เป็นต้น สันนิษฐานว่าไทดำเป็นชื่อเรียกก่อนตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย คำว่า "ซ่ง โซ่ง ทรง" เป็นลักษณะของคำเดียวกัน หมายถึง กางเกง ดังนั้น ด้วยชนกลุ่มนี้ได้สวมใส่เสื้อผ้าสีดำหรือสีน้ำเงินเข้ม แตกต่างจากกลุ่มไทขาวและไทแดง คำว่า ลาวโซ่ง หรือ ไทยซ่ง นั้น สันนิษฐาน จากการเรียกชื่อกชนกลุ่มนี้อพยพมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และมีขนบประเพณีคล้ายคลึงกับคนลาว ชนชาติกลุ่มนี้ตามที่คนไทยส่วนใหญ่เรียกกัน เนื่องจากดั้งเดิมและจะเรียกชนกลุ่มนี้ที่อาศัยอยู่นอกประเทศไทยว่า "ไทดำ" เมื่อมีการอพยพมาประเทศไทยจึงเรียกว่า "ไทยดำ หรือ ไทยทรงดำ"

ไทยทรงดำ เขาย้อย
ศูนย์วัฒนธรรม ไทยทรงดำ เขาย้อย เพชรบุรี

ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย
ศูนย์วัฒนธรรม ไทยทรงดำ เขาย้อย เพชรบุรี

ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย
ศูนย์วัฒนธรรม ไทยทรงดำ เขาย้อย เพชรบุรี

ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย
ศูนย์วัฒนธรรม ไทยทรงดำ เขาย้อย เพชรบุรี

ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย
ศูนย์วัฒนธรรม ไทยทรงดำ เขาย้อย เพชรบุรี

ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย
ศูนย์วัฒนธรรม ไทยทรงดำ เขาย้อย เพชรบุรี

ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำเขาย้อย
ศูนย์วัฒนธรรม ไทยทรงดำ เขาย้อย เพชรบุรี


ทีมงาน
ทีมงาน ป่าดงดอย การท่องเที่ยว

ทีมงาน
รถโค้ชปรับอากาศ ๖ ล้อ ชั้นครึ่ง


      ติดต่อ สอบถามเรื่อง ท่องเที่ยวไทย ทัวร์ในประเทศ จัดทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ รับจัดทัวร์

ป่าดงดอย การท่องเที่ยว
เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา127 ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 086-386-2677 / 0863862677

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/00673

http://www.pahdongdoy.com

e-mail : tour@pahdongdoy.com (จัดนำเที่ยว)

webmaster@pahdongdoy.com (เว็บไซต์)
Line ป่าดงดอย
Line ID : pahdongdoy