หน้าแรก บันทึกการเดินทาง
 
Line id
   

สัมผัสกลิ่นไอ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
Synergy Engineering Advantage (Thailand)
ได้มีโอกาสให้บริการกับทางคณะ โดยมีผู้ร่วมเดินทางอยู่ ๓๐ ท่าน
เดินทาง พุธ-ศุกร์ที่ ๒๔-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
เดินทาง โดยรถโค้ชปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน ของ Next Step Bus

Seatco
รอรับคณะ Seatco จ.ระยอง

Seatco
รอรับคณะ Seatco จ.ระยอง

Seatco
คณะ Seatco เดินทางจาก ระยอง มุ่งสู่ สระบุรี

Seatco
คณะ Seatco เดินทางจาก ระยอง มุ่งสู่ สระบุรี

Seatco
คณะ Seatco เดินทางจาก ระยอง มุ่งสู่ สระบุรี

Seatco
คณะ Seatco เดินทางจาก ระยอง มุ่งสู่ สระบุรี

Seatco
คณะ Seatco เดินทางจาก ระยอง มุ่งสู่ สระบุรี

Seatco
คณะ Seatco เดินทางจาก ระยอง มุ่งสู่ สระบุรี

Seatco
คณะ Seatco เดินทางจาก ระยอง มุ่งสู่ สระบุรี

Seatco
คณะ Seatco เดินทางจาก ระยอง มุ่งสู่ สระบุรี

Seatco
คณะ Seatco เดินทางจาก ระยอง มุ่งสู่ สระบุรี

Seatco
คณะ Seatco เดินทางจาก ระยอง มุ่งสู่ สระบุรี

ครัวน้ำตก
นำคณะ Seatco เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ ครัวน้ำตก มวกเหล็ก สระบุรี

ครัวน้ำตก
นำคณะ Seatco เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ ครัวน้ำตก มวกเหล็ก สระบุรี

ครัวน้ำตก
นำคณะ Seatco เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ ครัวน้ำตก มวกเหล็ก สระบุรี

ครัวน้ำตก
นำคณะ Seatco เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ ครัวน้ำตก มวกเหล็ก สระบุรี

ล่องแก่ง ภูเกาะ
นำคณะ Seatco ล่องแก่ง ภูเกาะ มวกเหล็ก สระบุรี

ล่องแก่ง ภูเกาะ
นำคณะ Seatco ล่องแก่ง ภูเกาะ มวกเหล็ก สระบุรีล่องแก่ง ภูเกาะ
นำคณะ Seatco ล่องแก่ง ภูเกาะ มวกเหล็ก สระบุรี

ล่องแก่ง ภูเกาะ
นำคณะ Seatco ล่องแก่ง ภูเกาะ มวกเหล็ก สระบุรี

ล่องแก่ง ภูเกาะ
นำคณะ Seatco ล่องแก่ง ภูเกาะ มวกเหล็ก สระบุรี

ล่องแก่ง ภูเกาะ
นำคณะ Seatco ล่องแก่ง ภูเกาะ มวกเหล็ก สระบุรี

ล่องแก่ง ภูเกาะ
นำคณะ Seatco ล่องแก่ง ภูเกาะ มวกเหล็ก สระบุรี

ล่องแก่ง ภูเกาะ
นำคณะ Seatco ล่องแก่ง ภูเกาะ มวกเหล็ก สระบุรี

ล่องแก่ง ภูเกาะ
นำคณะ Seatco ล่องแก่ง ภูเกาะ มวกเหล็ก สระบุรีล่องแก่ง ภูเกาะ
นำคณะ Seatco ล่องแก่ง ภูเกาะ มวกเหล็ก สระบุรี

ล่องแก่ง ภูเกาะ
นำคณะ Seatco ล่องแก่ง ภูเกาะ มวกเหล็ก สระบุรี

ล่องแก่ง ภูเกาะ
นำคณะ Seatco ล่องแก่ง ภูเกาะ มวกเหล็ก สระบุรี

วิลลา พาราดี เขาใหญ่
นำคณะ Seatco เข้ารับบริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของ วิลลา พาราดี เขาใหญ่

วิลลา พาราดี เขาใหญ่
นำคณะ Seatco เข้ารับบริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของ วิลลา พาราดี เขาใหญ่

วิลลา พาราดี เขาใหญ่
นำคณะ Seatco เข้ารับบริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของ วิลลา พาราดี เขาใหญ่

วิลลา พาราดี เขาใหญ่
นำคณะ Seatco เข้ารับบริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของ วิลลา พาราดี เขาใหญ่

วิลลา พาราดี เขาใหญ่
นำคณะ Seatco เข้ารับบริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของ วิลลา พาราดี เขาใหญ่

วิลลา พาราดี เขาใหญ่
นำคณะ Seatco เข้ารับบริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของ วิลลา พาราดี เขาใหญ่

วิลลา พาราดี เขาใหญ่
นำคณะ Seatco เข้ารับบริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของ วิลลา พาราดี เขาใหญ่

Seatco
นำคณะ Seatco เข้ารับบริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของ วิลลา พาราดี เขาใหญ่

Seatco
นำคณะ Seatco เข้ารับบริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของ วิลลา พาราดี เขาใหญ่

Seatco
นำคณะ Seatco เข้ารับบริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของ วิลลา พาราดี เขาใหญ่

Seatco
นำคณะ Seatco เข้ารับบริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของ วิลลา พาราดี เขาใหญ่

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
นำคณะ Seatco เข้าร่วม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ วิลลา พาราดี เขาใหญ่

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
นำคณะ Seatco เข้าร่วม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ วิลลา พาราดี เขาใหญ่

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
นำคณะ Seatco เข้าร่วม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ วิลลา พาราดี เขาใหญ่่

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
นำคณะ Seatco เข้าร่วม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ วิลลา พาราดี เขาใหญ่

Seatco
คณะ Seatco พัก บริการ Coffee Break ณ วิลลา พาราดี เขาใหญ่

Seatco
คณะ Seatco พัก บริการ Coffee Break ณ วิลลา พาราดี เขาใหญ่

Seatco
คณะ Seatco พัก บริการ Coffee Break ณ วิลลา พาราดี เขาใหญ่

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
นำคณะ Seatco เข้าร่วม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ วิลลา พาราดี เขาใหญ่

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
นำคณะ Seatco เข้าร่วม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ วิลลา พาราดี เขาใหญ่

Seatco
นำคณะ Seatco รับบริการอาหารกลางวัน ณ วิลลา พาราดี เขาใหญ่

Seatco
นำคณะ Seatco รับบริการอาหารกลางวัน ณ วิลลา พาราดี เขาใหญ่

Seatco
นำคณะ Seatco รับบริการอาหารกลางวัน ณ วิลลา พาราดี เขาใหญ่

Seatco
นำคณะ Seatco รับบริการอาหารกลางวัน ณ วิลลา พาราดี เขาใหญ่

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
นำคณะ Seatco เข้าร่วม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ วิลลา พาราดี เขาใหญ่

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
นำคณะ Seatco เข้าร่วม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ วิลลา พาราดี เขาใหญ่

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
นำคณะ Seatco เข้าร่วม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ วิลลา พาราดี เขาใหญ่

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
นำคณะ Seatco เข้าร่วม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ วิลลา พาราดี เขาใหญ่

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
นำคณะ Seatco เข้าร่วม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ วิลลา พาราดี เขาใหญ่

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
นำคณะ Seatco เข้าร่วม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ วิลลา พาราดี เขาใหญ่

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
นำคณะ Seatco เข้าร่วม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ วิลลา พาราดี เขาใหญ่Seatco
นำคณะ Seatco เข้าร่วม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ วิลลา พาราดี เขาใหญ่

Seatco
คณะ Seatco จัดงานเลี้ยงสังสรร ปาร์ตี้ ณ วิลลา พาราดี เขาใหญ่

Seatco
คณะ Seatco จัดงานเลี้ยงสังสรร ปาร์ตี้ ณ วิลลา พาราดี เขาใหญ่

Seatco
คณะ Seatco จัดงานเลี้ยงสังสรร ปาร์ตี้ ณ วิลลา พาราดี เขาใหญ่

Seatco
คณะ Seatco จัดงานเลี้ยงสังสรร ปาร์ตี้ ณ วิลลา พาราดี เขาใหญ่

Seatco
คณะ Seatco จัดงานเลี้ยงสังสรร ปาร์ตี้ ณ วิลลา พาราดี เขาใหญ่

Seatco
คณะ Seatco จัดงานเลี้ยงสังสรร ปาร์ตี้ ณ วิลลา พาราดี เขาใหญ่

Seatco
คณะ Seatco ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ณ วิลลา พาราดี เขาใหญ่

สวนอาหาร มรดกไทย
นำคณะ Seatco เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ สวนอาหาร มรดกไทย ปากช่อง เขาใหญ่

สวนอาหาร มรดกไทย
นำคณะ Seatco เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ สวนอาหาร มรดกไทย ปากช่อง เขาใหญ่

สวนอาหาร มรดกไทย
นำคณะ Seatco เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ สวนอาหาร มรดกไทย ปากช่อง เขาใหญ่

สวนอาหาร มรดกไทย
นำคณะ Seatco เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ สวนอาหาร มรดกไทย ปากช่อง เขาใหญ่

สวนอาหาร มรดกไทย
นำคณะ Seatco เข้ารับบริการอาหารกลางวัน ณ สวนอาหาร มรดกไทย ปากช่อง เขาใหญ่

ไร่ทองสมบูรณ์คลับ
นำคณะ Seatco เข้าเล่นเครื่องเล่น ณ ไร่ทองสมบูรณ์คลับ ปากช่อง เขาใหญ่

ไร่ทองสมบูรณ์คลับ
นำคณะ Seatco เข้าเล่นเครื่องเล่น ณ ไร่ทองสมบูรณ์คลับ ปากช่อง เขาใหญ่

ไร่ทองสมบูรณ์คลับ
นำคณะ Seatco เข้าเล่นเครื่องเล่น ณ ไร่ทองสมบูรณ์คลับ ปากช่อง เขาใหญ่

ไร่ทองสมบูรณ์คลับ
นำคณะ Seatco เข้าเล่นเครื่องเล่น ณ ไร่ทองสมบูรณ์คลับ ปากช่อง เขาใหญ่

ไร่ทองสมบูรณ์คลับ
นำคณะ Seatco เข้าเล่นเครื่องเล่น ณ ไร่ทองสมบูรณ์คลับ ปากช่อง เขาใหญ่

ไร่ทองสมบูรณ์คลับ
นำคณะ Seatco เข้าเล่นเครื่องเล่น ณ ไร่ทองสมบูรณ์คลับ ปากช่อง เขาใหญ่

ไร่ทองสมบูรณ์คลับ
นำคณะ Seatco เข้าเล่นเครื่องเล่น ณ ไร่ทองสมบูรณ์คลับ ปากช่อง เขาใหญ่

ไร่ทองสมบูรณ์คลับ
นำคณะ Seatco เข้าเล่นเครื่องเล่น ณ ไร่ทองสมบูรณ์คลับ ปากช่อง เขาใหญ่

ไร่ทองสมบูรณ์คลับ
นำคณะ Seatco เข้าเล่นเครื่องเล่น ณ ไร่ทองสมบูรณ์คลับ ปากช่อง เขาใหญ่

ไร่ทองสมบูรณ์คลับ
นำคณะ Seatco เข้าเล่นเครื่องเล่น ณ ไร่ทองสมบูรณ์คลับ ปากช่อง เขาใหญ่

มัคคุเทศก์
ทีมงาน มัคคุเทศก์ และ ผู้ช่วยมัคคุเทศก์ ของ ป่าดงดอย การท่องเที่ยว
สถานที่พักสวยๆ และบริการที่ดี ในครั้งนี้

โรงแรม วิลลา พาราดี เขาใหญ่ คือ โรงแรมในสไตล์บูติค ตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขา และธรรมชาติที่เขียวชอุ่มสดชื่น เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อน และเน้นความเป็นส่วนตัว ด้วยคุณภาพของอาหาร และการให้บริการที่ประทับใจ ตั้งอยู่บริเวณเขาใหญ่ ในอำเภอปากช่อง แหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่มีโอโซนสูงติดอันดับโลก สามารถมองวิวเขาใหญ่ได้สวยที่สุด ให้บริการห้องพักทั้งหมด 60 ห้อง ตกแต่งอย่างสวยงามแบบมีสไตล์เฉพาะตัว ตั้งแต่ห้อง Standard, Superior, Creek side Tent, Cottage, Deluxe และ Suite

นอกจากนี้ โรงแรมฯ ยังมีห้องสัมมนาให้บริการ 2 ห้อง สามารถรองรับผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ตั้งแต่ 30-120 ท่าน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ ห้องอาหาร รูมเซอร์วิส สระว่ายน้ำ Fitness คาราโอเกะ และสถานที่จัดกิจกรรม


โรงแรม วิลลา พาราดี เขาใหญ่
โรงแรม วิลลา พาราดี เขาใหญ่

      ติดต่อ สอบถามเรื่อง ท่องเที่ยวไทย ทัวร์ในประเทศ จัดทัวร์ กรุ๊ปทัวร์ รับจัดทัวร์

ป่าดงดอย การท่องเที่ยว
เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา127 ถนนรามอินทรา เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทรศัพท์ 086-386-2677 / 0863862677

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 12/00673

http://www.pahdongdoy.com

e-mail : tour@pahdongdoy.com (จัดนำเที่ยว)

webmaster@pahdongdoy.com (เว็บไซต์)
Line ป่าดงดอย
Line ID : pahdongdoy